Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien ensiosto- ja kuljetustoiminnan omavalvontasuunnitelma

Elintarvikelain 23/2006 mukaan kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Poimijoille tarkoitetut omavalvontamallit luonnontuotteiden käsittelyä varten on esitetty POIMIJAT -sivulla.
Alkutuotantoa (poimijoiden omaa toimintaa) lukuun ottamatta muu luonnonvaraisten marjojen, sienien ja yrttien parissa työskentely kuuluu omavalvonnan lisäksi elintarvikehuoneiston piiriin. Ensiostajien, kuljetusyrittäjien, myyjien ja elintarvikkeiden valmistajien on laadittava toiminnastaan omavalvontasuunnitelma, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvike, elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Elintarvikehuoneistosta tehdään ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Omavalvonnan keskeisin osa on hyvän hygienian ohjeistus, jota kaikki työntekijät sitoutuvat noudattamaan ja johon myös uudet työntekijät aina perehdytetään. Omavalvontasuunnitelma ja sen toteuttamisesta syntyvä kirjanpito ja todistukset tulee tallentaa ja säilyttää henkilökunnan ja elintarvikevalvontaviranomaisen nähtävillä. Raaka-ainetoimittajat, kuljetusliikkeet, elintarvikkeita valmistavat yritykset ja elintarvikkeiden myyjät voivat antaa myös toisilleen ja asiakkailleen tietoa toimintansa vastuullisuudesta ja huolellisuudesta esittämällä omavalvontasuunnitelmansa. Kirjallisesti kuvatut suunnitelmat ja talletetut seurantatiedot antavat pohjaa myös mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Seuraavassa esitetään omavalvonnan keskeisimpiä kohtia marjojen, sienten ja yrttien ensiostoa,  kuljetusta ja esikäsittelyä varten. Valmistusta ja myyntiä on käsitelty vain lyhyesti toiminnan laajan kirjon vuoksi. Kukin toimija voi koota mallin mukaan omavalvontasuunnitelmaansa kuvaamalla ne osat luvuista 2-4, joita hän käytännössä toteuttaa luonnontuotteiden käsittelyssä. Lisäksi kaikille toimijoille yhteiset omavalvonnan osa-alueet (luvut 1 ja 5) tulee myös sisällyttää omavalvonta-suunnitelmaan toimijan omien käytäntöjen mukaan.

Omavalvontasuunnitelma luonnontuotteiden ostotoimintaan

Luonnontuotteiden ostolomake