Tutkimukset

Keski-ikäisen runsaasti flavonoideja sisältävä ruokavalio saattaa edistää terveyttä vielä vanhemmalla iälläkin

Tausta:
Runsaasti flavonoideja sisältävät ruokavaliot vähentävät kroonisten tautien riskejä.

Tavoite:
Tässä tutkimuksessa selvitettiin edistävätkö keski-iässä nautitut ruokavalion flavonoidit myös terveyttä ja hyvinvointia vanhemmalla iällä.

Menetelmä: Tutkimuksessa oli mukana 13818 amerikkalaista naista, jotka osallistuivat sairaanhoitajille tehtyyn ruokavaliotutkimukseen vuosina 1984-1986, jolloin he olivat yli 50-ikäisiä (mediaani-ikä: 59 vuotta) eikä heillä tuolloin ollut mitään merkittävää kroonista sairautta. Kaikilta osallistujilta edellytettiin tietoja ikääntymiseen liittyvistä näkökohdista 15 vuotta myöhemmin.

Kuuden eri flavonoidi-ryhmän saanti vuosina 1984-1986 varmistettiin elintarvikkeiden käyttötiheyskyselylomakkeiden perusteella. Flavonoidien käyttömäärät arvioitiin mahdollisimman kattavasti USDA:n ja Euroopan ravintoainetietokantojen avulla.

Tutkitut flavonoidiryhmät olivat: 

 1. flavonit (apigeniini, luteoliini),
 2. flavanonit (eriodiktyoli hesperetiini naringeniini),
 3. antosyaanit (syanidiini, delfinidiini, malvidiini, pelargonidiini, petunidiini, peonidiini),
 4. flavonolit  (kversetiini, myrisetiini, kemferoli, isorhamnetiini),
 5. flavan-3-oli monomeerit (katekiini, epikatekiini) ja
 6.  flavan-3-oli polymeerit (proantosyanidiini).

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 70 tai yli 70-vuoden ikäisiä naisia verraten tavanomaisesti ikääntyneiden ryhmää ns. terveenä ikääntyneiden ryhmään. Terveenä ikääntymisen perusteina oli neljä eri näkökohtaa:

 1. Ei merkittäviä kroonisia sairauksia, arvioitiin kyselytutkimuksen perusteella 11 kroonisen sairauden osalta.
 2. Ei häiriöitä kognitiivissa toimintakyvyssä, arvioitiin puhelinhaastatteluiden perusteella. 
 3. Ei häiriöitä fyysisessä toimintakyvyssä, arvioitiin kyselytutkimuksen perusteella, jossa tulivat esiin mahdolliset liikkumisen rajoitteet erilaisissa päivittäisissä askareissa
 4. Ei häiriöitä mielenterveydessä, arvioitiin kyselylomakkeella.
Tuloksia tarkasteltiin osallistujien ikään suhteutettuna sekä monimuuttuja-analyysin perusteella, joissa huomioitiin kattavasti iän lisäksi myös osallistujien muut taustatekijät, kuten koulutus, perhesuhteet, sairaushistoria, aktiviteetit ym.

Tulokset:
70 tai yli 70-vuoden ikäisistä 13 818 naisesta,

 • 12 403 (90 %) ei ollut häiriöitä kongnitiivisessa toimintakyvyssä,
 • 9565 (69 %) ei ollut mitään kroonista sairautta,
 • 5947 (43 %) ei ollut mielenterveyteen liittyvää rajoitetta ja
 • 3750 (27 %) ei ollut fyysisiä liikkumisrajoitteita.
 • Kaikkiaan 1517 (11 %) täytti tämän tutkimuksen kriteerit terveestä ikääntymisestä,
 • kun taas 12 301 (89 %) kuului tavanomaisen ikääntymisen piiriin.

Terveenä ikääntyneiden ryhmä nautti keski-iässä ollessaan kaikkia flavonoidiryhmiä (keskimääräisiä saantimääriä tarkastellen) enemmän kuin tavanomaisesti ikääntyneiden ryhmä (kuva 1). Terveenä ikääntyneiden ruokavalioon sisältyi esimerkiksi flavonoleja 20,1 ja antosyaaneja 14,3 mg/vrk, kun  tavanomaisella ikääntyjäryhmällä niitä oli 19,1 ja 12,2 mg/vrk.

Terveenä ikääntyneiden ryhmää tarkasteltaessa flavonoidien hyödyllisyys ruokjavaliossa tuli myös hyvin esiin. Erot terveenä ikääntymisen todennäköisyyteen suhteessa eri flavonoidiryhmien suurimpaan ja pienimpään käyttäjäryhmään olivat merkistseviä sekä ikään että monimuuttuja-analyysiin suhteutettuna flavononien, flavonolien, antosyaanien ja flavonien osalta, mutta eivät flavan-3-oli monomeerien tai polymeerien osalta. Esimekiksi eniten flavonoleja ruokavaliossaan nauttivien ryhmä sai niitä yli 31 mg/vrk (n=311) ja vähiten käyttävät alle 9 mg/vrk (n=243). Terveenä ikääntyneistä eniten antosyaaneja ruokavaliossaan nauttivien ryhmä sai niitä yli 20 mg/vrk (n=382) ja vähiten käyttävät alle 4 mg/vrk (n=242).

Kuva. Keski-iässä (ruokavalio vuosilta 1984-1986) keskimäärin nautitut flavonoidimäärät mg/vrk terveinä (n= 1517) ja tavanomaisesti (n= 12 301) ikääntyneiden ryhmissä.

Tässä tutkimuksessa (monimuuttuja-analyysin perusteella) tärkeimpiä flavonien ja flavanonien lähteitä olivat sitrushedelmät, joista runsaaseen appelsiinien käyttöön liittyi todennäköisyys terveenä vanhenemiseen, mutta greipin käytöllä ei ollut havaittavaa merkitystä. Flavanolien lähteinä runsas sipulien ja omenoiden käyttö yhdistettiin terveenä vanhenemiseen. Sen sijaan runsaalla teen käytöllä (flavonolien ja flavan-3-oli monomeerien ja polymeerien lähde) ei havaittu merkittävää yhteyttä terveenä vanhenemiseen. Marjoista mansikat ja pensasmustikat olivat merkittävimpiä antosyaanien lähteitä, ja niiden runsaaseen käyttöön liittyi todennäköisyys terveenä vanhenemiseen.

Johtopäätös:
Runsas flavonoidien nauttiminen keski-iässä, erityisesti flavonit, flavanonit, antosyaanit ja flavonolit, ehkäisee kroonisten sairauksien puhkeamista ja edistää hyvinvointia vielä yli 70 ikävuoden jälkeenkin.

Tiivistelmän laatija: Luonnosta lautaselle II-hanke, Arktiset Aromit ry

 

Avainsanat:
terveys  runsaasti flavonoideja sisältävä ruokavalio  vanhuus 


Takaisin