Tekoäly-, data- ja robotiikkateknologiat ihmistyön tukena luonnontuotteiden talteenotossa

Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX)

 

Luonnonmarjasadostamme otetaan vuosittain talteen vajaa 10 %. Sadon talteenotossa yhtenä keskeisenä haasteena on se, että marjojen poiminta tehdään käsityönä lyhyen poimintakauden aikana. Nykyisin marjojen kaupallisesta poiminnasta vastaavat pääasiassa ulkomaalaiset poimijat, joiden tietämys suomalaisesta kulttuurista, kielestä ja metsistä on puutteellista.

FEROX-hankkeen tavoitteena on tarkastella, miten robotiikan ja tekoälyn avulla voitaisiin parantaa poimijoiden työskentelyolosuhteita ja lisätä poimintatyön tuottavuutta. Hankkeessa hyödynnetään autonomisia, erilaisilla sensoreilla varustettuja droneja datan keräämisessä ja laaditaan 3D-malleja metsistä, jotta voitaisiin arvioida tarkasti marjapaikat ja potentiaaliset sadot. Kerätyn datan avulla laaditaan tekoälymalleja, joilla autetaan poimijoita marjojen paikantamisessa ja poimintatyöhön liittyvien toimintojen optimoinnissa. Lisäksi FEROX tarjoaa poimijoille navigointi- ja paikannuspalveluita sekä fyysistä tukea työskentelyn helpottamiseksi (esim. dronet, jotka kuljettavat täysiä marjasankoja pois metsästä). Hankkeessa pyritään edistämään poimijoiden turvallisuutta teknologiaa hyödyntäen ja tarjoamalla apua, kun se on tarpeen (esim. loukkaantumistilanteissa).

Hankkeen myötä paikallisten poimijoiden ja retkeilyharrastajien toivotaan innostuvan nykyistä enemmän luonnontuotteiden kaupallisesta poiminnasta, mikä puolestaan vaikuttaisi positiivisesti kokonaistalteenottomääriin. Hankkeen tulokset luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienille yrityksille ja kansalaisille sekä tukevat globaalia kestävyyttä luonnonmarjojen turvallisessa keruussa. Hankkeessa kehiteltyjä ratkaisuja testataan maastossa Arktiset Aromit ry:n järjestämillä maastokäynneillä.

 

FEROX on saanut rahoituksen Euroopan Unionin Horizon 2020 -puiteohjelmasta (tutkimus ja innovointi) (sopimusnumero 101070440). Hanke alkoi syyskuussa 2022 ja se kestää 3 vuotta.

Hankkeen nettisivut: https://ferox.fbk.eu